Iherdig innsats mot plast

 Nyhende  Innspel avslått på Iherdig innsats mot plast
apr 202018
 

Ruben Oddekalv nytta denne unge havsula som døme på kva sjølv ein liten plastbit kan ha å seia for ein fugl. Miljøvernaren fann fuglen død på Helgøya i Troms.

Miljøvernforbundet samla inn meir enn 3 000 kilo plastsøppel frå strendene våre, informerte fleire klassetrinn skuleelevar om farane plasten har på livet i og ved havet under Før fuglane kjem-aksjonen.

 

Ruben Oddekalv har teke over rattet i Norges Miljøvernforbund. Passasjersetene om bord i ”Miljødronningen” er fylte med lydhøyrte elevar frå mellomtrinnet ved Selbjørn skule. Det heile som eit ledd i aksjonen Før fuglane kjem, som vert arrangert i samarbeid med Norsk ornitologisk foreining og Hald Noreg Reint.

– Denne havsula fann eg død med Helgøya i Troms. Her ser de kva sjølv ein liten bit med plasttau kan gjera med ein fugl, fortalde Oddekalv, som på meir eller mindre strak arm hadde teke over presentasjonen til Norsk ornitologisk foreining.

Austevoll er ikkje berre ein viktig stoggestad på Norskekysten for ei rekkje trekkfuglar, slik som polarsnipa, men me har òg mange artar som hekkar her. Det er fleire reservat for sjøfugl, der ein må halda avstand mellom 15. april og 15. juli. Desse er godt merka av på karta. Totalt er det registrert 175 fugleartar på øyane, blant dei er tjelden kjent og kjær.

– Veit De kva denne heiter? spør Oddekalv medan han visar bilete frå prosjektoren. Medan det ser ut til å vera relativt få vordande ornitologar blant skuleelevane, klarar naturvernaren å halda interessa for både fuglar og plastfara ved like hos elevane.

– Tjelden et faktisk 82 kilo med sniglar og blåskjel i året. Det høyrest kanskje ikkje så mykje ut, men det er faktisk like mykje som det eg veg, poengterer han.

Miljøvernforbundet har invitert skuleklassar både frå Storebø og Selbjørn om bord i katamaranen sin, og Oddekalv må finna seg i kritiske spørsmål knytt til både framdriftsmaskineri og drivstofftype frå barna.

– Jau, me ureinar når me går med båten, men me ser det slik at fordelane ved å vera mobile og kunna nytta han slik me gjer desse dagane, veg opp for dét, seier Oddekalv om båten, som heller ikkje kan kopla seg på landstraumen på kaien.

Continue reading »

– Å vera austevolling er ei heidersutmerking

 Nyhende  Innspel avslått på – Å vera austevolling er ei heidersutmerking
apr 192018
 

Jorunn Anne Salthella utanfor Akersgata 59, der ho arbeider på Olje- og energidepartementet. Tekst og foto: May Linn Clement.

Det var fyrst då ho flytta frå Austevoll at Jorunn Anne Salthella lærde det var forskjell på folk. Continue reading »

Løftar havnæringane

 Nyhende  Innspel avslått på Løftar havnæringane
apr 132018
 

 

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) samman med HI-direktør Rogne på Sauaneset onsdag. Foto: Håkon Jacobsen / NFD

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vitja Austevoll onsdag. Regjeringa ynskjer å stimulera til endå betre rammevilkår, meir innovasjon og kompetansebygging innanfor havnæringane. I enden er håpet fleire arbeidsplassar.

 

Torbjørn Røe Isaksen snakkar entusiastisk om utviklinga innanfor havnæringane. Han konstaterer at regjeringa har løfta fram maritim og marin sektor, mellom anna gjennom fokus på fagskular, men òg gjennom auka satsing på forsking.

– Målet er at det skal komma fleire arbeidsplassar ut i andre enden, òg når det kjem til forskinga. Noreg kan òg auka verdiskapinga til dømes innanfor oppdrett ved meir vidareforedling av laksen, og slik sett komma på endå fleire middagsbord ute i verda, seier Røe Isaksen til Marsteinen.

 

Protestantisk arbeidskultur

Næringsministeren hyllar gründerkulturen i Austevoll, og forklarar han mellom anna med manglande høve til å driva med anna enn å leva frå havet, sjølv då silda i si tid forsvann.

– I moderne språk er Austevoll ei klynge, men det betyr jo berre at det er kort veg mellom aktørar som driv med liknande ting, slik at ein får overføring av kunnskap. I tillegg er hardt arbeid ein sterk verdi i Austevoll. Her kjem den protestantiske arven inn, seier Røe Isaksen, som heilt tydleg har lest sin Max Weber.

Røe Isaksen trur elles ikkje at fiskeeksportørar i fyrste omgang treng å engsta seg for marknadstilgangen for norske produkt på verdsmarknaden i kjølvatnet av USA sine tollsatsar på utanlandsk stål, og kinesiske mottiltak.

I Austevoll vitja statsråden mellom anna eit av Lerøy Sjøtroll sine oppdrettsanlegg, og var innom Havforskingsinstituttets avdeling ved Haukanes. Røe Isaksen posta òg overføring frå slepet av ”Aasta Hansteen”-plattforma, komplett med sitt eige intervju av DOF-mogul Helge Møgster.

 

Av Trond Hagenes

 

 

Tidleg sans for trearbeid

 Nyhende  Innspel avslått på Tidleg sans for trearbeid
apr 122018
 

Mathias Rabben Lillefosse (19) kuttar bord til veggen i bakgrunnen. Det er kaldt, men det må til! Tekst og foto: May Linn Clement.

Interessa byrja med hyttebygging i hage og skog. Mathias Rabben Lillefosse (19) synest han har treft blink på yrkesretninga etter eit halvt år i lære hos Norgeshus.

Møt vekas lærling i Marsteinen.

Rom med utsikt

 Nyhende  Innspel avslått på Rom med utsikt
apr 122018
 

Mellom 30 og 35 bygningsarbeidarar er i sving dagleg for å gjera dei tre fyrste blokkene i Storebø bryggje innflyttingsklare i år. Tekst og foto: May Linn Clement.

Det er i stor grad austevollingar som til no har kjøpt husvære på Storebø brygge. Continue reading »

Fann tonen

 Nyhende  Innspel avslått på Fann tonen
apr 122018
 

Maria har spelt piano sidan ho var fem år. No lever ho av musikk, som organist i Austevoll kyrkjelyd og pianolærar i kulturskulen. Tekst og foto: Maria Vassnes.

Ho vaks opp i st. Petersburg i Russland, og fekk tidlig beskjed frå far sin om at ho måtte skaffa seg ei god utdanning for å klara seg i livet. I dag har Maria Kuleshova (33) fast stilling som organist i kyrkja, og meiner at Austevoll er paradis på jord.

Les heile saka i Marsteinen.

Fortvila over manglande tannlegetilbod

 Nyhende  Innspel avslått på Fortvila over manglande tannlegetilbod
apr 122018
 

Niclas Bergersen likar ikkje å gå til tannlegen, og seier at han gruar seg kvar dag for timen han skal på. Tekst og foto: Maria Vassnes.

På tannlegekontoret på Eidsbøen er dei glade for å sleppa å sjå folk i augo når dei ringer og utset timar for femte gong på rad. Foreldre meiner situasjonen er fortvilande. Continue reading »

Biblioteket – ei kjærleikserklæring

 Nyhende  Innspel avslått på Biblioteket – ei kjærleikserklæring
apr 062018
 

 

Wisdom in old shelves and books.

 

Mitt første bibliotek var ein liten bok-kasse hengande på veggen i den vesle skulestova. Seinare har livet ført meg innom ulike stadar, frå hovudstad til  landsbygd. Overalt har eg funne eit bibliotek. Frå Deichmanns store salar i Oslo til bortgøymde bokhyller i fråflytta grendahus i grisgrendte strok. Overalt, like sjølvsagt som som sol og måne, post og telefon, straum og skule, finn ein dette tilbodet – eineståande i sitt slag, heilt gratis for alle. Og som stiller vårt land i ein særklasse.

Eg ser ikkje bort frå at denne kjærleiken min til biblioteket kan vere litt av eit generasjonsfenomen. Forma av ein «mediafattig» oppvekst på landsbygda i dei etterkvart så  fjerne 50-åra. Biletstraumen den gong sytte Norsk Bygdekino for, ei hendte gong. Og for oss borna var  sundagsskulen – med lysbilete frå Jødeland – optiske minne som beit seg fast. Dette var monaleg lenge før parabolantennene kom, med  multi-kanalval og fjernkontroll frå godstolen. Tett følgt av internett, facebook, instagram og eg veit ikkje kva. Soleis er det forståeleg at boka – og biblioteket – som biletformidlar, for mange av oss eldre vil stå i eit gyllent skjær. Boka vart mediet – vårt indre fjernsyn – der ein med barnets fantasi kunne danna seg sine eigne bilete. Drøyma seg vekk, gje seg ut på reisa i tid og stad. Ein las ikkje berre Robinson Crusoe. Ein var einebuaren på øya. Marco Polos reiser var som eit eventyr. På fantasiens venger var ein med eventyraren frå Venezia. Og nærare Austens mystikk kom ein aldri seinare i livet. Star Tours kan greitt føra oss til solstrendene på Kanariøyane. Men kan dei landsetta oss i Alexandria år 1500 f.Kr? Eller by på ei reise saman med conquistadoren Pizarro til Inkariket år 1500 e.Kr? Ein kan berre slutta seg til kva forfattaren Tor Inge Bringsvær ein gong sa: At ingen reisebyrå hadde ført han ut på så mange og lange reiser som boka/biblioteket.

Ein god venn av meg frå 1960-talet sa at når han vart pensjonist skulla han lese heile Forsythe-sagaen, ikkje berre sjå denne på fjernsyn. Problemet for dei fleste av oss håplaust bibliofile menneske er at livet er så kort. Det er så mange sagaer ein skulle lesa. Og eg er stygt redd for at pensjonist-tida ikkje strekk til. Politikaren og amatørmalaren Churchill vart ein gong spurd kva han skulle gjera i sitt neste liv: «Eg skal bruka dei fyrste tusen åra til å mala.» Dersom eg (utan samanlikning elles!) skulle få eit slikt spørsmål ville eg svara: «Eg skal bruka dei fyrste tusen åra til å lesa – alle dei bøker eg aldri rakk».

For eg rekner med å finna eit bibliotek – der også …

Finn Dyngvold

Ps: Vil med dette gratulera Austevoll kommune med det storslagne nye biblioteket. Det finaste i heile Hordaland (eller var det på heile Vestlandet?), skal ein tru Inge og fylkesbibliotekaren – og det lyt me.